֪

Topics covered include the types of cables (fiber, coax, copper, unshielded twisted pair-UTP, shielded twisted pair), installation techniques, standards as well as fire and building safety codes.
Trouvé par: AltaVista, Netscape Netcenter
http://espresso.ts.uvic.ca/cabling.htm
[ Traduire ]

[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
||                                     ||
||  vvv  vvv  nnnnnnn  aaaaaa  tt   rrrrrrrr  cccccc ???????  ||
||  vvv  vvv  nnn nn     a  ttttt  rr  rr  ccc   ?  ??  ||
||  vvv  vvv  nnn nn  aaaaaa  tt   rrrrrrr  cc     ?????  ||
||  vv  vv  nnn nn  a   a  tt   rr  rr  ccc    ?    ||
||   vvv  * nnn nn * aaaaaaa * ttt  * rr  rrr * cccccc * *    ||
||                                     ||
||**vnatrc-bortch.org:PETITION CONTRE LA TASCATION DES SUPPORTS AUDIO/NUM**||
c]                                     |]

____ || || \||/ \/
Hi!i
.ే mawi
                                     ?.
       avvvvanvvvvvvvvvvvv    .vvc.....?r?    v.
      vvvarcccccccccccccrtvvv .vvr....??....?avvn  tvrvvvvvvvvvvvvvvr
    vvvnrcccccccccccccccccctvvvv?..................vvc.vvvvvnaaaaaaaaavvvvvv
    vtcccccccccccccccccccrtn. ...................  vvvaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvv
   vvacccccccccccccccccccraa. .................... nvvnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvv
   rvtcccccccccccccccccccrar .................... vvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanvv
.vt vvtc?c?ccccccccccccccccar ..................... vvvnnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvt  vvvvv .
 r.vrcccc?cccccccc?c?cc?ctt .................... avvnannnnnnaaaaaaaaaaaaaaaannnnavvvvvvvvvvvvvv
  vaattaaaaaaaatatataatnv. ..................... avarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr?vnvvnaanvnvvv
  nvrtttrrrrrrrrrrrrrtrrvr ..................... cvvnnttttttttttttttttttttttttttttttrctv. ...?t..v.
  va.?rrrc?crrtttrc???.?t .......   ..........v tvatttttvvvvvvnttttttnvvvvvattttttrvvvvvvvva.c?
 .vavv.?.avvctrrt?tvnavvv ...... .vvvt ....... .  tattttnv .v nttttnvvc  vvnttttrravvvv?vvv ac
 tvtvvv??vvv.trrt?vvvvavvv ......avv..vv ......  .nattttvc  vntttnv. .  .vttttrrnvvvt.vv. v
 rv.vvv.tvv.rtrrr.nvv...vv .....  ..vv. ......r vvvttttnv  vvvatttvt vvv. tnttttrrvvva?vv. av
 tvccvvvn.rcccr.v.ous n.'a.vez t.oujours r.ien c.ompris ?ccr.vvv.?cvv cvvv?avav vvvnnttrrvv. tv
 cvt.vvavv.rrcnat.vvv.ccvv  tr vv  vv. ac..c vvvvn.avv  vaavr.vav vvv  vn.vatrrvvvrv. cv
  va?rvvvv.ccavvv.vvv?ctvv. cvv. vvvvvvvt vvv .  vc rvt .vtac vav.   vv aatrtvvn?r..v.
  vvc??.??ctr??cc??.?.t?r.          .?.rvvvvvvvnvvvvvtavvvvtnvvvvvvvvvnvvatttnnrvvv v
  vrarrrcrrrttcrrrrtttrar ......... .............vvaaaaatannatttaaaattaannnaataaaatttrrt.?...vn
  nva?trrttrrtctrtrtrcttv. ..................... cvattttttttttttttttttttttttttttttttattntt?nvv
  .vntntattttatattttaaaavn. ..................... vvarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtvvvvvvvvvvv
  .vtcccccccccccccccccccraa .................... tvvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnavv.crvv
   .va?cccccccccccccccc?cctt. .................... tvvnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvv  .
    vncccccccccccccccccccran. ................... ?vvnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanvvv
    vvaccccccccccccccccccctvn. ..................  vvvvnaaaaaaaaaaaaaaavvvv
     .vvarccccccccccccccccccrvvan.................vvv tvvvvvaaaaaaanvvvvvv
      .vvvtrcccccccccccrrvvvv. .nvva.........nvvv    .vvvvvvvvvvvvc
       vvvvvvnaaanvvvvvv v    tvvaanvvv
          rvvvvva.   n.
                t.